Senior kutatók

Bacskai Katinka

Bacskai Katinka történelem-szociológia szakos tanár, szociológus vagyok. Elsősorban közoktatás kutatással foglalkozom, kutatási területeim a hátrányos helyzetű diákokat tanító tanárok eredményessége, az iskolai lemorzsolódás és a szektorközi összehasonlítások. Kvantitatív és kvalitatív kutatásmódszertanban egyaránt járatos, OKM és OECD adatbázisok másodelemzésével is foglalkozik. Doktori címet 2014-ben szerzett, disszertációjának címe: Mit ér (el) a tanár, ha közép-európai?: Alacsony státusú diákokat tanító tanárok két közép-európai országban. Jelenleg a tanárképzésben tanít tanárjelölteket, illetve pedagógia szakon BA és MA hallgatókat.

Bocsi Veronika

Történelem és szociológia szakon végeztem a Debreceni Egyetemen, majd neveléstudományok területén szereztem doktori fokozatot, illetve habilitáltam a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Jelenleg a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar egyetemi docense vagyok. Emellett oktató és témavezető vagyok a DE Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Programjában. Két monográfiám, 20 folyóiratcikkem és 49 könyvfejezetem jelent meg. Fő kutatási terepem a felsőoktatás. Munkáim leginkább a hallgatói létre fókuszálnak a különböző szakszociológiák irányából (életmódszociológia, kulturális szakszociológia), de érintenek romológiai és vallásszociológiai, valamint közoktatással kapcsolatos témákat is. Eddig 20 hazai vagy nemzetközi kutatási projektben vettem részt. Oktatói munkám fókuszában szociológiai és kutatásmódszertani tárgyak állnak. A Debreceni Egyetem Tehetségtanácsának a tagja, a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar DETEP koordinátora és TDT elnöke is vagyok. 2017-ben megkaptam a Magyar Szociológiai Társaság Erdei Ferenc díját.

Engler Ágnes

A Debreceni Egyetem Nevelés-és Művelődéstudományi Intézetének adjunktusa vagyok. Kutatási érdeklődésem leginkább a nevelésszociológia, a felnőttoktatás és demográfia közös problémái felé fordul. Kutatásaim középpontjában a család, a családi életre nevelés alapkérdései állnak. Korábbi munkáimban a kisgyermek mellett diplomát szerző hallgatók tanulmányi eredményességét és elhelyezkedési esélyeit vizsgáltam. Szintén a formális felnőttoktatáshoz kapcsolódóan tárom fel a felnőtt hallgatók tanulmányi életpályáját a tanulás, a munka és a család összeegyeztethetőségének szempontjából. Felsőoktatás-kutatásaim kiemelt területe a hallgatók család és karrier vonatkozású jövőterveinek vizsgálata.

Fényes Hajnalka

1991-ben végeztem közgazdász-szociológusként a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, a doktori fokozatomat 2001-ben szereztem meg szociológiából, és 2010-ben pedig neveléstudományokból habilitáltam. Jelenleg Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszékén dolgozom egyetemi docensként. Emellett a DE Humán Tudományok Doktori Iskola oktatója és témavezetője is vagyok a Nevelés és Művelődéstudományi Doktori Programban, valamint a Szociológia Doktori Programban. Kutatásaim célcsoportja a felsőoktatási hallgatók. 2002 óta dolgozok együtt a CHERD kutatócsoport tagjaival, aktívan részt vettem a CHERD hat legnagyobb projektjében (Regionális Egyetem kutatás, TERD, HERD, Campus-lét, IESA és most a lemorzsolódás-kutatás projektben). Kutatási témáim a szociológia és a neveléstudomány határán vannak, emellett foglalkozom a szociológiai kutatásmódszertanával is (többszintű elemzések, kontextuális elemzések). A kutatási témáim: 1. a felsőoktatási hallgatók társadalmi mobilitása (az anyagi és kulturális tőke szerepe a hallgatók eredményességében és későbbi boldogulásában); 2: a férfiak és nők közötti különbségek az oktatásban (férfihátrány hipotézis: a férfiak társadalmi mobilitása kisebb a felsőoktatásban és emellett kisebbségben is vannak; emellett foglalkozom a nemi- és apa szerep attitűdökkel a felsőoktatási hallgatók körében); 3: a hallgatók önkéntessége (az önkéntes munka motivációi: az önkéntesség új formái a felsőoktatási hallgatók körében (karrierépítés, társas tőke növelése stb.) és hagyományos önkéntesség, a vallásosság szerepe az önkéntességben).

Kovács Klára

Kutatási témám a sport szerepe, jelentősége Magyarországon az Észak-Alföldi Régió, valamint a partiumi és erdélyi, a kárpátaljai, felvidéki és a vajdasági kisebbségi magyar felsőoktatási intézmények hallgatóinak életében. Kutatásomban arra keresem a választ, hogy milyen szocio-kulturális, környezeti és egyéni tényezők befolyásoljak a hallgatók sportolási szokásait. A sport szerepének, jelentőségének vizsgálata során a sport és egészségmagatartás, szubjektív jóllét, illetve eredményesség között fennálló kapcsolatot kívánom felderíteni: hogyan járul hozzá a rendszeres sport a hallgatók jóllétéhez és akadémiai/nem akadémiai eredményességéhez mint társadalmi védőfaktor. Kutatásom célja, hogy feltárjam, milyen szerepe és jelentősége van a sportnak a magyar, szlovák, ukrán, szerb és román határ menti régió felsőoktatási intézményeiben, kisebbségi magyar hallgatók közösségeinek életében. Összehasonlító vizsgálatom során egyrészt arra keresem a választ, hogy milyen jellemzői és formái vannak a sportnak ezen intézményekben, milyen hasonlóságok és különbségek vannak a sport szerepében, hatásaiban és intézményrendszerében a vizsgált régió egyetemein és főiskoláin.

Kun András

Okleveles közgazdászként végeztem 2002-ben a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, és 2009-ben szereztem meg doktori fokozatomat a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola. Fő kutatási területeim az információs aszimmetria, az oktatás-gazdaságtan, a munkaerőpiac, a felsőoktatás (valamint e kettő kapcsolata), továbbá az emberi erőforrás menedzsment (ezen belül különösen a toborzás-kiválasztás és a szervezeti kultúra) területeihez kapcsolódnak. Jelenleg egyetemi docensként dolgozom a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszékén. Alap-, mester és PhD képzésen a következő területekhez kapcsolódó tárgyakat oktatom magyar, illetve angol nyelven: emberei erőforrás menedzsment, kutatásmódszertan, munkaerő-piaci ismeretek, a korábbi években ezen kívül részt vettem szervezeti magatartáshoz, tevékenység- és projektmenedzsmenthez kötődő kurzusok kialakításában, tanításában is.

Prof. Dr. Polónyi István

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán, a Nevelés-és Művelődéstudományi Intézetben vagyok oktató. Oktatóként és témavezetőként is szerepet vállalok a Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolában, illetve törzstag vagyok a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolában is. Fokozatomat 1994-ben szereztem közgazdaságtudományokból. Kutatásaimat az oktatás-gazdaságtan és –politika, oktatás- és kutatás-finanszírozás, humánerőforrás fejlesztés és gazdálkodás és a felnőttképzés területein végzem.

Teperics Károly

Az 1990-es évek elejétől foglalkozok oktatáskutatással. Az oktatás területi kapcsolatrendszerének vizsgálatába a földrajz területéről a vonzáskörzet vizsgálatokat emeltem át. Kutatásom kiterjedt a nemzetközi kapcsolatok (külföldiek a magyar köz-, és felsőoktatásban) kérdéseire és az emberi erőforrások fejlesztésének intézményrendszerrel, területfejlesztéssel való összefüggéseire. A felsőoktatás-kutatásban az intézményi vonzáskörzetekkel párhuzamosan a diplomások munkaerő-piaci viszonyait kutatom. Közoktatási gyakorlattal és kapcsolattal (érettségi elnök és közoktatási szakértő) rendelkező, szakmódszertannal foglalkozó oktatóként a tanárképzés gondjait is ismerem, keresem a természettudományos tanárképzés megújításának lehetőségeit. Témavezetett doktoranduszaim a felsőoktatás területi kapcsolatait és a roma integráció kérdéseit vizsgálják. Munkáim közül a Debreceni Egyetem területi kapcsolatait bemutató monográfia és a területfejlesztéssel foglalkozó egyetemi tankönyvekbe irt fejezetek a legfontosabbak. Tudományos közleményeim száma 100, ezekre 158 hivatkozás ismert. Tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia X. Földtudományok osztályának Oktatási Albizottságának, a Magyar Földrajzi Társaság Debreceni Osztályának elnöke. Munkahelyem a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, beosztásom egyetemi adjunktus.

Váradi Judit  (senior kutató)

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar docenseként és művészeti menedzsere és a Nagyváradi Partiumi Egyetem óraadójaként dolgozom. A Debreceni Egyetem mellett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen és az ELTE-n diplomáztam zongora, szolfézs tanári, korrepetítori és kulturális menedzser szakokon. Doktori fokozatomat 2010-ben szereztem Finnországban, a Jyvaskylai Egyetemen. Disszertációm címe: Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének. Kutatási témám a koncertpedagógia. 2018 óta a DE Zenepedagógia kutatócsoport kutatásvezetője vagyok. Emellett oktató és témavezető vagyok a DE Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Programjában. Oktatói és kutatói munkám mellett aktívan koncertezem, két CD lemezt készítettünk, amelyen kortárs magyar zeneszerzők szaxofonra és zongorára írt műveit rögzítettük. 2010-ben Artisjus díjat, 2019-ben Debrecen Kultúrájáért díjat kaptam.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 20:10